Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ

 

 

 
ห้องรับแขก
    ข้อมูลอำเภอ
    ข้อมูลการเกษตร
    ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
    แผนพัฒนาการเกษตรฯ
    โครงการที่สำคัญ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
    เตือนการระบาดศัตรูพืช
    ภัยธรรมชาติ
    วิสาหกิจชุมชน
    สถาบันเกษตรกร
    องค์ความรู้ KM

    จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
      
ารผลิต

    แผนที่อำเภอ 
 

บางปะอินออนทัวร์
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
More...
 

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก

ผลิตภัณฑ์เด่น
 

 

 
บอกข่าวเล่าเรื่อง

ขอเชิญร่วมงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน" ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ สถานที่ตามประกาศอำเภอบางปะอิน โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร


สำนักงานเกษตรอำเภอรับแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59 รายละเอียด

 

 

 

.

 

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ  หมู่  ๕  ตำบลเกาะเกิด ต้อนรับคณะลูกเสือ  และเนตรนารี  เพื่อศึกษาดูงานการเรียนรู้ชุมชน บริบทของกลุ่มฯ และโฮมสเตย์จำนวน ๓๐ คน  ณ  บ้านแก้วโฮมสเตย์  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  ตำบลเกาะเกิด  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด...

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ
หมู่ ๕ ตำบลเกาะเกิด ต้อนรับคณะ
จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง  เพื่อศึกษาดูงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเกาะเกิด จำนวน  ๓๐  คน 
เมื่อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ณ  ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ 
หมู่  ๕  ตำบลเกาะเกิด  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด...

สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกับ  อำเภอบางปะอิน  และ  เทศบาลตำบลคลองจิก  จัดโครงการอำเภอยิ้ม เพื่อให้บริการ แก่เกษตรกรตำบลคลองจิก และตำบลใกล้เคียง  ณ  วัดวิเวกวายุพัด  ตำบลคลองจิก  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  ๑๑   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

รายละเอียด...

สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน นำเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลผลิตเกษตร  ให้ได้มาตรฐานปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นที่มีคุณภาพ และใช้น้ำน้อย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุม
 อำเภอพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด...

 

 

 

 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
25-Jun-2015
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com