Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ

 

 

 
ห้องรับแขก
    ข้อมูลอำเภอ
    ข้อมูลการเกษตร
    ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
    แผนพัฒนาการเกษตรฯ
    โครงการที่สำคัญ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
    เตือนการระบาดศัตรูพืช
    ภัยธรรมชาติ
    วิสาหกิจชุมชน
    สถาบันเกษตรกร
    องค์ความรู้ KM

    จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
       การผลิตสินค้าเกษตร

    แผนที่อำเภอ 
    พรบ.คู่มือประชาชน
 

บางปะอินออนทัวร์
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
More...
 

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก

ผลิตภัณฑ์เด่น
 

 

 
บอกข่าวเล่าเรื่อง

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ฝั่งฮอล์ บริเวณหน้าร้านโอโตยะ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2559

 

กรมชลประทานมีความจำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปรัง และการใช้น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา อย่างเคร่งครัด เพราะปริมาณน้ำที่จัดสรรในขณะนี้ยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่มีอยู่แล้วได้ หากทำการเพาะปลูก เพิ่มขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ กรมชลประทานไม่สามารถสนับสนุนปริมาณน้ำรวมถึงการชดเชยความเสียหายใดๆ


พี่ๆ น้องๆ เกษตรกรที่มีอายุ 15 - 65 ปี ซึ่งมีที่อยู่และพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในอำเภอ ที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ฯ ....
สนใจ...!!! เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559

 

ขอเชิญเกษตรกรแจ้งขึ้น และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหม่ทุกราย เพื่อปรับปรุงข้อมูลการเกษตร ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

 

.

 

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 100 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ หมู่ 5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน

รายละเอียด...

แจกปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมสร้างรายได้ จากพืชทดแทนนาปรังตามมาตรการที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน

รายละเอียด...

จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่น 1 ครั้ง 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ เมื่อวันที่ 7-11 มีนาคม 2559 จำนวน 50 คน

รายละเอียด...

เยี่ยมเยียน พบปะเกษตรกรติดตามให้คำแนะนำ ในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน ทั้ง 18 ตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2559

 

รายละเอียด...

 

 

 

 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
15-Mar-2016
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com