Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ

 

 

 
ห้องรับแขก
    ข้อมูลอำเภอ
    ข้อมูลการเกษตร
    ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
    แผนพัฒนาการเกษตรฯ
    โครงการที่สำคัญ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
    เตือนการระบาดศัตรูพืช
    ภัยธรรมชาติ
    วิสาหกิจชุมชน
    สถาบันเกษตรกร
    องค์ความรู้ KM

    จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
       การผลิตสินค้าเกษตร

    แผนที่อำเภอ 
 

บางปะอินออนทัวร์
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
More...
 

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก

ผลิตภัณฑ์เด่น
 

 

 
บอกข่าวเล่าเรื่อง

ขอเชิญร่วมงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน" ในระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ สถานที่ตามประกาศอำเภอบางปะอิน โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร


สำนักงานเกษตรอำเภอรับแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2558/59 รายละเอียด

 

 

 

.

 

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร
ต้อนรับคณะดูงานจากอัยการจังหวัดเพชรบุรี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ ม.5 ตำบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 จำนวน 16 คน

รายละเอียด...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นผม ต.บ้านกรด รับรางวัลรอชนะเลิศอันดับ1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ปี 2558 ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วัดพระขาว ต.พระขาว อ.บางบาล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

รายละเอียด...

จัดงานช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2558

รายละเอียด...


เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัติรย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558

รายละเอียด...

 

 

 

 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
04-Sep-2015
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com