Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ

 

 

 
ห้องรับแขก
 ข้อมูลอำเภอ
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
     การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
     เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ
     (Zoning)
 ข้อมูลการผลิตข้าว
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ

 เตือนการระบาดศัตรูพืช

 ภัยธรรมชาติ
 วิสาหกิจชุมชน
 สถาบันเกษตรกร
 องค์ความรู้ KM
 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 พรบ.คู่มือประชาชน
 แผนที่อำเภอ
 
 

บางปะอินออนทัวร์
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
More...
 

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก
 

ผลิตภัณฑ์เด่น
 

 

 
บอกข่าวเล่าเรื่อง

 

 

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกับประมงอำเภอบางปะอิน มอบพันธุ์ปลาตามโครงการส่งเสริมการเกษตรด้านประมง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกับ นางยุรี ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน เยี่ยมเยียนเกษตรกรเพาะปลูกปอเทือง ใช้ทำปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  ณ  หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเกรียบ และ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมย้อนหลัง...

 

 

 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
31-Mar-2017
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com