Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ

 

 

 
ห้องรับแขก
    ข้อมูลอำเภอ
    ข้อมูลการเกษตร
    ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
    แผนพัฒนาการเกษตรฯ
    โครงการที่สำคัญ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
    เตือนการระบาดศัตรูพืช
    ภัยธรรมชาติ
    วิสาหกิจชุมชน
    สถาบันเกษตรกร
    องค์ความรู้ KM
    จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    แผนที่อำเภอ
 
 

บางปะอินออนทัวร์
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
More...
 

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก

ผลิตภัณฑ์เด่น
 

 

 
บอกข่าวเล่าเรื่อง

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมให้ความรู้การทำเชื้อไตรโคเดอร์มา, เห็ดตะกร้า, และการเพาะถั่วงอก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ในวันและเวลาราชการ


ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ครัวเรีอนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 รายละเอียดที่ http://www.growforprincess.in.th

 

เกษตรกรท่านใดที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ( ทบก.) ให้มาติดต่อขอรับสมุดทะเบียนเกษตรกรได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ในวันและเวลาราชการ

 

.

 

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

ต้อนรับคณะดูงานจากสำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ ม.5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน
เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2557

รายละเอียด...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและท่องเที่ยว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ ม.5 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  2557

รายละเอียด...

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามนโยบาย คสช.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ชั้น 3  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2557

รายละเอียด...

อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกรในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และการเพาะถั่วงอกในกระถาง
ณ ที่ทำการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ 1
ตำบลตลาดเกรียบ  เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2557

รายละเอียด...

 

 

 

 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
17-Aug-2014
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com