Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ
 
ห้องรับแขก
    ข้อมูลอำเภอ
    ข้อมูลการเกษตร
    ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
    แผนพัฒนาการเกษตรฯ
    โครงการที่สำคัญ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
    เตือนการระบาดศัตรูพืช
    ภัยธรรมชาติ
    วิสาหกิจชุมชน
    สถาบันเกษตรกร
    องค์ความรู้ KM
    จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
    แผนที่อำเภอ
 
 

บางปะอินออนทัวร์
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
More...
 

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก

ผลิตภัณฑ์เด่น
 

 

 
บอกข่าวเล่าเรื่อง

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่แจ้งเก็บเกี่ยวข้าวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ขอให้มาติดต่อขอรับใบรับรองตามที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลนัดหมาย ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

 

ประกาศเตือนภัยแล้ง
เนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากชลประทานว่าน้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุน ในการทำนาน้อยไปด้วย อาจไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง รอบที่ 2 ขอให้เกษตรกรงดทำนาปรัง รอบที่ 2 ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2557 ทั้งนี้ต้องดูสถานการณ์ฝนก่อน


ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว
เกษตรกรที่ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข31 จำหน่ายราคา กก.ละ 23 บาท สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี โทรศัพท์ 036-499224-5

 

เกษตรกรท่านใดที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ( ทบก.) ให้มาติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ในวันและเวลาราชการ (19 ก.พ.57)

 

.

 

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

จัดประชุมเวทีชุมชน เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ในชุมชน ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ม.๑๐ ตำบลเชียงรากน้อย อ.บางปะอิน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนครนายก ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ ม.๕ ตำบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด...

จัดประชุมสัมมนาเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ณ ห้องประชุมสัมมนาตลาดโก้งโค้งบ้านแสงโสม ม.๕ ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด...


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ ม.๕ ตำบลเกาะเกิด อ.บางปะอิน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗

 

รายละเอียด...

 

 

 

 

 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
18-Mar-2014
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com