ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ
 
 ข้อมูลอำเภอ
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
     การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
 การเยี่มเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตร
 ข้อมูลการผลิตข้าว
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ

 เตือนการระบาดศัตรูพืช

 ภัยธรรมชาติ
 วิสาหกิจชุมชน
 สถาบันเกษตรกร
 องค์ความรู้ KM
 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 พรบ.คู่มือประชาชน
 แผนที่อำเภอ
โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
     เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ
     (Zoning)
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก


 
 

 

 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
08-Jan-2021
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com