Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ

 

 

 
ห้องรับแขก
    ข้อมูลอำเภอ
    ข้อมูลการเกษตร
    ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
    แผนพัฒนาการเกษตรฯ
    โครงการที่สำคัญ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
    เตือนการระบาดศัตรูพืช
    ภัยธรรมชาติ
    วิสาหกิจชุมชน
    สถาบันเกษตรกร
    องค์ความรู้ KM

    จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

     ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
       การผลิตสินค้าเกษตร

    แผนที่อำเภอ 
    พรบ.คู่มือประชาชน
 

บางปะอินออนทัวร์
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
More...
 

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก

ผลิตภัณฑ์เด่น
 

 

 

ขอเชิญเที่ยวงานวันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 7 ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า ตำบลสามเรือน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ นั่งรถราง-ล่องเรือ, ชิมเมนูเห็ดตับเต่า, ชมแหล่งเพาะเห็ดตับเต่าใหญ่สุดในเมืองไทย, ประกวดนางงามเห็ด ฯลฯ

 

เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวแล้ว 15 วัน ขอให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนการเพาะปลูกข้าว ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ตั้งแต่บัดนี้จัดถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559


ขอให้เกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรแล้ว นำสมุดทะเบียนทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน

 

 

 

 
.

 

ภาพกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร
ประชุมคณะทำงานขยายผลการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามแนวทางพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

รายละเอียด...

ติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ กลุ่มร่วมใจพัฒนา หมู่ 5 ตำบลคลองจิก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559

รายละเอียด...

ทัศนศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ การบริหารจัดการตลาดน้ำอัมพวา ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559

รายละเอียด...

เข้าร่วมประชุมงานข้อมูลในการรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559

 

รายละเอียด...

 

 

 

 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
13-Jun-2016
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com