Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ

 

 
 ข้อมูลอำเภอ
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
     การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
     เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ
     (Zoning)
 ข้อมูลการผลิตข้าว
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ

 เตือนการระบาดศัตรูพืช

 ภัยธรรมชาติ
 วิสาหกิจชุมชน
 สถาบันเกษตรกร
 องค์ความรู้ KM
 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 พรบ.คู่มือประชาชน
 แผนที่อำเภอ
 
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก


 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายนครินทร์ โพธาสินธ์ นักสิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปลูกต้นทองอุไรเพื่อใช้ประดับในช่วงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน    

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 07.00 น. นางเยาวดี จันทร์สง่า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน” ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน  2560 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท    ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560  เวลา 09.30 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางปะอิน ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน(DM) เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ม.11 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560  เวลา 13.30 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เดือนกันยายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอบางปะอินหลังเก่า(ริมแม่น้ำ) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางปะอิน มอบหมายให้ นายคณพศ สุนทรานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย  โดย ศูนย์วิจัยวิศวกรรมน้ำและโครสร้างพื้นฐาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

 
 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
08-Sep-2017
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com