นายบรรจง สีดารักษ์
เกษตรอำเภอบางปะอิน
 
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
งานธุรการ
นางสาวเสาวณิต เทพมงคล
นางเยาวดี จันทร์สง่า

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์

นางสาวเต็มสิริ ผลาภิรมย์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลบ้านหว้า, บ้านโพ และขนอนหลวง
รับผิดชอบตำบลคุ้งลาน, ตลิ่งชัน และคลองจิก
รับผิดชอบงานเคหกิจเกษตร , รับผิดชอบตำบลบ้านกรด และตำบลเชียงรากน้อย
รับผิดชอบงานธุรการ
 
   
 

นายธีรนันท์ สุนทรานนท์

นายสุวิทย์ โพธิจักร์
 

นางสาวกนิษฐา ไทยประยูร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ)
 
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
รับผิดชอบตำบลสามเรือน,บ้านสร้าง ,วัดยม บางกระสั้น และตลาดเกรียบ
รับผิดชอบตำบลบางประแดง, เกาะเกิด , บ้านแป้ง, บ้านพลับ และบ้านเลน
 
       
 
       
       
       
     

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
20-Feb-2014
created by : T.Kanittha