นางสาววิภาดา สุภานันท์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทน

เกษตรอำเภอบางปะอิน

 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์

นางเยาวดี จันทร์สง่า
นายนครินทร์ โพธาสินธ์
นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา

ช่วยราชการจังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลบ้านกรด,บ้านโพ และ
ขนอนหลวง
รับผิดชอบตำบลคุ้งลาน, ตลิ่งชัน และคลองจิก
รับผิดชอบตำบลเชียงรากน้อย, บางกระสั้นและบ้านพลับ
รับผิดชอบตำบลบ้านเลน, บ้านหว้า และบ้านสร้าง
รับผิดชอบงานธุรการ
 
     
   
   
   
   
ว่าง

นายคณพศ สุนทรานนท์

นางสาวกนิษฐา ไทยประยูร

   
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(พนักงานราชการ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(พนักงานราชการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
   
รับผิดชอบตำบลสามเรือน, วัดยม และตลาดเกรียบ
รับผิดชอบงานธุรการ
         
         
         

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
03-Oct-2017
created by : T.Kanittha