นายบรรจง สีดารักษ์
เกษตรอำเภอบางปะอิน
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์

นางเยาวดี จันทร์สง่า
- ว่าง -
นางสาวกรรณิกา เสือแดง

- ว่าง -

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลบ้านกรด และตำบลเชียงรากน้อย
รับผิดชอบตำบลคุ้งลาน, ตลิ่งชัน และคลองจิก
รับผิดชอบตำบลบ้านเลน,
บางกระสั้น และเกาะเกิด
รับผิดชอบงานธุรการ
 
     
   
   
   
   
นายกรภัทร์ โพธิจักร์

นายคณพศ สุนทรานนท์

นางสาวกนิษฐา ไทยประยูร

   
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (พนักงานราชการ)
เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
   
รับผิดชอบตำบลบางประแดง, บ้านแป้ง และบ้านพลับ
รับผิดชอบตำบลสามเรือน,
บ้านสร้าง,วัดยม
และตลาดเกรียบ
         
         
         
         
         
         

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
10-Mar-2015
created by : T.Kanittha