นายบรรจง สีดารักษ์
เกษตรอำเภอบางปะอิน
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันเกษตรกร
กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต
กลุ่มอารักขาพืช
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางไสลทิพย์ โชติพันธ์

นางเยาวดี จันทร์สง่า
นายนครินทร์ โพธาสินธ์
- ว่าง -

ช่วยราชการจังหวัด

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบตำบลบ้านกรด,บ้านโพ และ
ขนอนหลวง
รับผิดชอบตำบลคุ้งลาน, ตลิ่งชัน ,
บ้านหว้า และคลองจิก
รับผิดชอบตำบลเชียงรากน้อย, บางกระสั้นและบ้านพลับ
รับผิดชอบงานธุรการ
 
     
   
   
   
   
นางสาววีณา คงสมบูรณ์

นายคณพศ สุนทรานนท์

นางสาวกนิษฐา ไทยประยูร

   
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(พนักงานราชการ)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
(พนักงานราชการ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
   
รับผิดชอบตำบลบางประแดง, บ้านแป้ง,
เกาะเกิด และบ้านเลน
รับผิดชอบตำบลสามเรือน,บ้านสร้าง,
วัดยม
และตลาดเกรียบ
รับผิดชอบงานธุรการ
         
         
         

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
15-Mar-2016
created by : T.Kanittha