วิสัยทัศน์::

สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองไ้ด้อย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ::

1. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

2. การดำเนินการส่งเสริมและประสานงานการถ่ายทอดความรู้การผลิต และจัดการผลผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์

3. การดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การดำเนินให้บริการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

5. การดำเนินการผลิตและเผยแพร่เอกสาร คำแนะนำ และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตร

6. การดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

7. การดำเนินการด้านความร่วมมือในการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

8. การกำหนดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน

หน้าที่ของแต่ละฝ่าย::

งานบริหาร
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. ควบคุม กำกับ การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเกษตรอำเภอ
2. ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ
3. ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจของเกษตรอำเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานส่งเสริมการเกษตร
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และรับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
2. ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรและชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืช – ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์
4. ให้บริการส่งเสริมอาชีพ การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
5. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
6. รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


งานสถาบันเกษตรกร
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1. การดำเนินงานสถาบันเกษตรกรของอำเภอ
2. การดำเนินงานพ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน
3. ให้บริการส่งเสริมอาชีพ การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
5. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

งานธุรการ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. งานธุรการ – งานสารบรรณ
2. งานการเงิน-บัญชีและพัสดุ
3. การบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
4. งานด้านประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
24-Feb-2017
created by : T.Kanittha