สภาพทั่วไป

อำเภอบางปะอินเป็นอำเภอ 1 ใน 16 อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดฯ ห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 229,098 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 143,213 ไร่ มีตำบลทั้งหมด 18 ตำบล 149 หมู่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มตามลำน้ำเจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่านจากเหนือจดใต้ พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 113,148 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 30,065 ไร่

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม - กันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน - มกราคม

อาณาเขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 เป็นตำบล 18 ตำบล และ 149 หมู่บ้าน เทศบาล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 12 แห่ง ดังนี้

ชื่อตำบล
จำนวนหมู่บ้าน

การปกครอง

ตลาดเกรียบ
8
เทศบาลตำบล
บ้านกรด
11
เทศบาลตำบล
บ้านสร้าง
8
เทศบาลตำบล
บางกระสั้น
17
เทศบาลตำบล
เชียงรากน้อย
15
เทศบาลตำบล
คลองจิก
8
เทศบาลตำบล
คุ้งลาน
5
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหว้า
7
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตลิ่งชัน
6
องค์การบริหารส่วนตำบล
สามเรือน
8
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเลน
12
องค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะเกิด
7
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพลับ
5
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแป้ง
4
องค์การบริหารส่วนตำบล
วัดยม
8
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโพ
9
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางประแดง
9
องค์การบริหารส่วนตำบล
ขนอนหลวง
5
องค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
24-Feb-2017
created by : T.Kanittha