Google ค้นหาจาก Google ค้นหาภายในเว็บ

 

 
 ข้อมูลอำเภอ
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
     การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
 ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
 โครงการบริหารจัดการเขตเกษตร
     เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ
     (Zoning)
 ข้อมูลการผลิตข้าว
 แผนพัฒนาการเกษตรฯ

 เตือนการระบาดศัตรูพืช

 ภัยธรรมชาติ
 วิสาหกิจชุมชน
 สถาบันเกษตรกร
 องค์ความรู้ KM
 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 พรบ.คู่มือประชาชน
 แผนที่อำเภอ
 
    พระราชวังบางปะอิน
    วัดนิเวศธรรมประวัติ
    ตลาดโก้งโค้ง
    ศูนย์ศิลปาชีพฯเกาะเกิด
 
  
สนง.เกษตร จ.อยุธยา

    สนง.เกษตร อ. อยุธยา

    สนง.เกษตร อ.ท่าเรือ
    สนง.เกษตร อ.นครหลวง
    สนง.เกษตร อ.บางไทร
    สนง.เกษตร อ.บางปะหัน
    สนง.เกษตร อ.ผักไห่
    สนง.เกษตร อ.ภาชี
    สนง.เกษตร อ.ลาดบัวหลวง
    สนง.เกษตร อ.วังน้อย
    สนง.เกษตร อ.เสนา
    สนง.เกษตร อ.บางซ้าย
    สนง.เกษตร อ.อุทัย
    สนง.เกษตร อ.มหาราช
    สนง.เกษตร อ.บ้านแพรก


 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 09.30 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ เกษตรอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย นายสิรภพ แซ่ฉั่ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และคณะทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ  ศาลา SML หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน โดย นายนครินทร์ โพธาสินธ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้เจ้าหน้าที่อารักขาพืช ระดับเขตที่ 1 ปี 2561 ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561

 

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน โดย นายณัฐศิษฏ์ ลอยผา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเกษตรกร จำนวน 9 ราย เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นทางการเกษตร  ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ เกษตรอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ รับการติดตามนิเทศงานจากทีมนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน  หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 

 

 

 

 
 
 


 

:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
17-May-2018
created by : T.Kanittha 

AmazingCounters.com