ประจำเดือนมีนาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560  เวลา 09.30 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกับ นางจิราภรณ์ วงษ์ทับทิม ประมงอำเภอ   บางปะอิน มอบพันธุ์ปลานิลตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ปี 2560 ให้แก่เกษตรกรจำนวน 20 ราย พันธุ์ปลานิลจำนวน 20,000 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2560 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกับ นางยุรี ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน  ให้คำแนะนำการใช้เครื่องมือกับดักแมลงศัตรูพืช  แก่นายสิงห์ อันผาสุข เกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกับ นางยุรี ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน  เยี่ยมเยียนเกษตรกรเพาะปลูกปอเทือง ใช้ทำปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  ณ  หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเกรียบ และ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพ  อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกับ นางยุรี ศศิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ร่วมกันปล่อยแตนเบียนบราคอน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ณ  สวนมะพร้าวของ นางลาวัลย์ หลุ่มใส  เกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปฏิบัติการล้างบางผักตบชวา”  ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าพระราชวังบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง   ปี 2560 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ชั้น 3

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน และนางสาวกนิษฐา ไทยประยูร เจ้าพนักงานธุรการเข้าร่วมประชุมชี้แจงและฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำหนดการประชุมระหว่าง วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม

ันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560  เวลา 10.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอบางปะอิน ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน(DM) เพื่อชี้แจงข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา   ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน ม.11 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาววีณา คงสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน เยี่ยมเยียนแปลงปลูกพืชที่ชาวนาสมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรกรจำนวน 1 ราย พื้นที่ 5 ไร่

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. นางสาววิภาดา สุภานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอบางปะอิน เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ   การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางกัลยา วิทยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการจัดเวที

 

 

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
10-Mar-2017
created by : T.Kanittha