กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ที่
ชื่อกลุ่ม
ที่อยู่
ประธาน
สมาชิก
1
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกรดพัฒนา
26/1 หมู่ 11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน
นางมาลัย ตรีสมบูรณ์
25
2
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามเรือน
28 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน
นางละอาบ บุญชุบ
14
3
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางกระสั้น
16 หมู่ 9 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
นางสุนันท์ ภาคีวุฒิ
22
4
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะเกิดพัฒนา
5 หมู่ 6 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน
นางลำพูน พรรณไวย
25
5
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพลับ
13 หมู่ 5 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน
นางจันทร์จิรา วันปาน
20
6
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพ
18 หมู่ 4 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน
นางโกสุม คงสกุล
15
7
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขนอนหลวง
14 หมู่ 5 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน
นางประนอม ภาคาแพทย์
18
8
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเลน
103 หมู่ 1 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน
นางประยงค์ พรรณรัตน์
15
9
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายสัมพันธ์
8 หมู่ 4 ต.ตลิ่งชัน อ.บางปะอิน
นางวัฒนา เทียนทอง
22
10
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดยม
5 หมู่ 7 ต.วัดยม อ.บางปะอิน
นางกุลดา ไวยธารี
15

กลุ่มยุวเกษตรกร

ที่
ชื่อกลุ่ม
ที่อยู่
ประธาน
สมาชิก
1
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบ้านสร้าง
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน
ด.ช.นฤเบศร์ นฤมิตร
35
2
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน
ด.ญ.กุลฑมาศ หอมกระแจะ
42
3
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน
นายยุทธการ ภาคเดช
24
4
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอุดมศิลวิทยา
โรงเรียนอุดมศิลวิทยา ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน
น.ส.สุพัตรา จ้อยทองมูล
12
5
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน
ด.ญ.ระวิวรรณ เสือจำศิลป์
66

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

ที่
ชื่อกลุ่ม
ที่อยู่
ประธาน
สมาชิก
1
กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวพันธ์ดี
หมู่ 1 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน
นายบุญเสริม ภาคสุชล
20

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ลำดับที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
1
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ
13/1 หมู่ 5 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 018516632
2
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่
58 หมู่ 7 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 092384510
3
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพงานผลิตภัณฑ์จากผ้า
122 หมู่ 9 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035262185
4
วิสาหกิจชุมชนเป่าแก้วประดิษฐ์
139/153 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035362054
5
วิสาหกิจชุมชนเครื่องมือดักสัตว์น้ำ(คอนโดดักปลา)
9/2 หมู่ 6 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 091544391
6
วิสาหกิจชุมชนการค้าเพื่อการเกษตร
88/1 หมู่ 3 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 040226607
7
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเลน(ปั้นจิ๋วดินไทย)
212/6 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035262489
8
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้านค้าและการเกษตร
24/3 หมู่ 10 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 047667917
9
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นผม
26/1 หมู่ 11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035350550
10
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
80/1 หมู่ 5 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035736443
11
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารแปรรูปสามเรือน
84/62 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 019011109
12
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดสามเรือน
33/2 หมู่ 4 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 090854643
13
วิสาหกิจชุมชนหุ่นละครจำลอง น้ำเอก
63/2 หมู่ 8 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035736962
14
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดตับเต่าคลองโพ
53 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0870146038
15
วิสาหกิจชุมชนบางกระสั้นพัฒนา
24 หมู่ 10 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035366566
16
วิสาหกิจชุมชนบ้านสามเรือนพัฒนา
9/1 หมู่ 7 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0866760989
17
วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนหมู่หกพัฒนา
72/16 หมู่ 6 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0874104772
18
วิสาหกิจชุมชนปั๊มน้ำมันชุมชนคลองบางหงษ์
73 หมู่ 1 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0818029359
19
วิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้มหาบัณฑิต
79/2 หมู่ 9 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0894490583
20

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตลาดเกรียบ

9/2 หมู่ 1 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035264146
21
วิสาหกิจชุมชนน้ำผลไม้มายเฟรนด์
79/2 หมู่ 9 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0894490583
22
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเป่าแก้วตำบลบ้านเลน
221/2 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0865204671
23
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดตับเต่าบ้านสร้าง
22 หมู่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0
24
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านท้องคุ้ง
45 หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035261515
25

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวโฉนดฉบับแรกของประเทศไทย(กอดีรียะ)

40/2 หมู่ 7 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0890851289

 

 
 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
16-Jun-2011
created by : T.Kanittha