ลำดับที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

1

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่

58 หมู่ 7 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 092384510

2

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะ

13/1 หมู่ 5 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 018516632

3

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพงานผลิตภัณฑ์จากผ้า

122 หมู่ 9 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035262185

4

วิสาหกิจชุมชนเป่าแก้วประดิษฐ์

139/153 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035362054

5

วิสาหกิจชุมชนการค้าเพื่อการเกษตร

88/1 หมู่ 3 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 040226607

6

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มร้านค้าและการเกษตร

24/3 หมู่ 10 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 047667917

7

วิสาหกิจชุมชนเครื่องมือดักสัตว์น้ำ(คอนโดดักปลา)

9/2 หมู่ 6 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 091544391

8

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตำบลบ้านเลน(ปั้นจิ๋วดินไทย)

212/6 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035262489

9

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบำรุงเส้นผม

26/1 หมู่ 11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035350550

10

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

80/1 หมู่ 5 ต.บ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035736443

11

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดสามเรือน

33/2 หมู่ 4 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 090854643

12

วิสาหกิจชุมชนหุ่นละครจำลอง น้ำเอก

63/2 หมู่ 8 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035736962

13

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดตับเต่าคลองโพ

53 หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0870146038

14

วิสาหกิจชุมชนบ้านสามเรือนพัฒนา

9/1 หมู่ 7 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0866760989

15

วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนหมู่หกพัฒนา

72/16 หมู่ 6 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0874104772

16

วิสาหกิจชุมชนปั๊มน้ำมันชุมชนคลองบางหงษ์

73 หมู่ 1 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0818029359

17

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตลาดเกรียบ

9/2 หมู่ 1 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035264146

18

วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเป่าแก้วตำบลบ้านเลน

221/2 หมู่ 6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0865204671

19

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเห็ดตับเต่าบ้านสร้าง

22 หมู่ 7 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0

20

วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านท้องคุ้ง

45 หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035261515

21

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพันธุ์ข้าวโฉนดฉบับแรกของประเทศไทย(กอดีรียะ)

40/2 หมู่ 7 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0890851289

22

วิสาหกิจชุมชนพระอินทราชา

138/98 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035361024

23

วิสาหกิจชุมชนผักไร้ดินบ้านรักไทย

59/9 หมู่ 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0895164036

24

วิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์สมุนไพร

16/4 หมู่ 2 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035703729

25

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านโพ

68 หมู่ 9 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0892298860

26

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพตำบลบ้านกรด

13/2 หมู่ 11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0819470585

27

วิสาหกิจชุมชนวัสดุทดแทนไม้จากขยะอุตสาหกรรม

16 หมู่ 3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์

28

วิสาหกิจชุมชนบ้านกรด

12/1 หมู่ 5 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0854208042

29

วิสาหกิจชุมชนสวนผักพอเพียงขนอนหลวง

91 หมู่ 1 ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0818831870

30

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

24/3 หมู่ 10 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0891113346

31

วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก

36/12 หมู่ 3 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0813556195

 

 

 

 
 


:: สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน::
หมู่ 11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 1
3160
โทร./โทรสาร 0-3526-1162   E-Mail : bangpain_06@hotmail.com
Last Update ::
09-Mar-2017
created by : T.Kanittha